Ξεκίνησε ο διαγωνισμός της ΕΥΔΑΠ για τον βιολογικό καθαρισμό στην Ανατολική Αττική

82

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το μεγάλο έργο του βιολογικού καθαρισμού στις περιοχές Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας που θα ολοκληρώσει την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης σε αυτό το τμήμα της Ανατολικής Αττικής, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 110,08 εκατ. ευρώ. Το έργο θα συμπληρώσει τον χάρτη των διαγωνισμών που ήδη τρέχουν στους δύο δήμους για τα νέα δίκτυα αποχέτευσης, συνολικού ύψους 166 εκατ. ευρώ. Συνολικά, το επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ για την Ανατολική Αττική προβλέπει τη σύνδεση 400.000 κατοίκων με το δίκτυο αποχέτευσης.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται τα έργα της παρούσας φάσης των εγκαταστάσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, τα έργα του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης εκροών και τα έργα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ), συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος αυτού χώρου. Περιλαμβάνεται, επίσης, η εκπόνηση κάθε είδους μελέτης και υποστηρικτικής εργασίας – αναγκαίες για την άρτια κατασκευή των έργων – η κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού, η εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων.

Περιλαμβάνεται ακόμα η θέση σε αποδοτική λειτουργία, η δοκιμαστική λειτουργία και οι δοκιμές ολοκλήρωσης του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού, η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και των έργων διάθεσης, η κανονική λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού από τον ανάδοχο για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, καθώς και η συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης, για διάστημα 7 ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2021. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

πηγή: ot.gr