Την άνοιξη του 2024 το νέο Κέντρο Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ στο Ίλιον

273

Περί την άνοιξη του 2024 αναμένεται να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση στον ΔΕΔΔΗΕ το νέο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV Κλειστού Τύπου GIS Ιλίου, με την προθεσμία για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό με αντικείμενο τη Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Κατασκευή “με το κλειδί στο χέρι” να ορίζεται για τις 14 Ιανουαρίου 2022.

Το έργο θα εκτελεστεί στον Δήμο Ιλίου, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της ΔΕΗ, συνολικού εμβαδού 1450,03 τ.μ., επί της οδού Βυτιβίλια, αρ. 38, όπου σήμερα βρίσκεται εγκατεστημένος ο υπαίθριος Υποσταθμός 22/6,6 kV Ν. Λιοσίων, ο οποίος θα αποξηλωθεί με σκοπό την ανέγερση του νέου Κ/Δ 150/20 kV.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών μελετών και των μελετών εφαρμογής, την προμήθεια των υλικών, την εγκατάσταση του εξοπλισμού, την ολοκληρωμένη ανέγερση, την εκτέλεση όλων των προδιαγραφόμενων δοκιμών και την ετοιμότητα για θέση σε λειτουργία του Κ/Δ Ιλίου.

Ο κύριος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός στην πλευρά των 150 kV θα αποτελείται από πίνακες 150 kV εσωτερικού τύπου, με μόνωση αερίου SF6 υπό πίεση (GIS), διπλών ζυγών 1600 Α, και θα περιλαμβάνει 3 πεδία γραμμών, 3 πεδία Μ/Σ Ισχύος, 1 πεδίο ζεύξης ζυγών και 1 πεδίο μέτρησης.

Όσον αφορά στους Μ/Σ Ισχύος, αρχικά θα εγκατασταθούν 2 Μ/Σ Ισχύος 100/50-50 MVA και ο αντίστοιχος εξοπλισμός Μ.Τ. που θα αποτελείται από μεταλλοενδεδυμένους (metalclad) πίνακες με μόνωση αέρα, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη και για τρίτο Μ/Σ 100/50-50 MVA και τον αντίστοιχο εξοπλισμό Μ.Τ.

Ολόκληρος ο εξοπλισμός ισχύος θα είναι εγκατεστημένος σε κλειστό κτίριο με κατάλληλη διάταξη, όπου θα πρέπει να ικανοποιείται η βασική αρχή σχεδιασμού σύμφωνα με την οποία η είσοδος στους χώρους των Μ/Σ ισχύος, του GIS της YT, των πινάκων της ΜΤ και της αίθουσας ελέγχου θα γίνεται από κύριο διάδρομο του κτιρίου και όχι μέσω άλλων χώρων με εγκατεστημένο εξοπλισμό. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 17.670.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού, ορίζεται σε 900 από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του αναδόχου του έργου.

πηγή: energypress.gr