Τα Τρίκαλα στρέφονται στο υδρογόνο

327

Τα Τρίκαλα οδεύουν εδώ και χρόνια προς την πράσινη πρωτοπορία και σήμερα θέτουν υψηλότερους στόχους, έχοντας βάλει πλώρη για τις 100 κλιματικά ουδέτερες ευρωπαϊκές πόλεις έως το 2030. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, ο Δήμος υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι όροι της συμφωνίας, περιλαμβάνουν συνεργασία της ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου InnoEnergy του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, αλλά και άλλων εργαστηρίων του εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με στόχο την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και την υποβολή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων σε Τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θα μπορούσε να εγκατασταθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής με υδρογόνο που θα τροφοδοτείται από ηλιακά πάνελ μικρής ισχύος, σε έκταση που θα υποδείξει η δημοτική αρχή. Αυτό, ωστόσο, προϋποθέτει έγκριση πρότασης σε ευρωπαϊκή πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης ή και δανειοδότησης από το Πράσινο Ταμείο μέσω υποβολής businessplan. Στο κάδρο της συνεργασίας θα μπουν διάφορα projects που μπορεί να αφορούν ένα σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, την αγορά ποδηλάτων υδρογόνου, ένα έργο θερμικής αποσύνθεσης των αποβλήτων πρασίνου προς παραγωγή βιοαερίου και υδρογόνου, ένα έργο ηλεκτροδότησης και θέρμανσης της κύριας κτιριακής εγκατάστασης του Δημαρχείου της πόλης με χρήση συστήματος κυψελών καυσίμου υδρογόνου, την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος υδρογόνου για φωτισμό σε αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου κλπ. Επίσης, στις ιδέες για καινοτόμες δράσεις μπορεί να περιληφθεί η εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος υδρογόνου για τη φόρτιση ηλεκτρικού λεωφορείου 18 θέσεων (1 θέση για ΑΜΕΑ) ισχύος 35kW για τη μεταφορά μαθητών από και προς τις σχολικές εγκαταστάσεις. Θα μπορούσε, επίσης, να τοποθετηθεί γεννήτρια στον πυθμένα του ποταμού που διασχίζει την πόλη και να αξιοποιείται η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς για ηλεκτρόλυση νερού προς παραγωγή υδρογόνου και οξυγόνου υψηλής καθαρότητας.

Παράλληλα, θα ιδρυθεί γραφείο πρακτικής για φοιτητές και ερευνητικά προγράμματα για Πράσινη Ανάπτυξη, εκπαιδευτικό εργαστήριο τεχνολογιών υδρογόνου για μαθητές και γραφείο ακαδημαϊκής εξέλιξης φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στα Τρίκαλα ή προτίθενται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε δράση.

πηγή: cna.gr