Οι δράσεις της ΤτΕ για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή

74

Η Τράπεζα της Ελλάδος τα τελευταία δώδεκα χρόνια ασχολείται με την κλιματική αλλαγή μέσω της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ). Τα αποτελέσματα των ερευνών έχουν αναδείξει το μεγάλο κόστος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο της προσαρμογής στη μεταβολή του κλίματος, ως μέτρου μείωσης των ζημιών. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στο οκταετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life IP “Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, που αποτελεί το σημαντικότερο εθνικό έργο για την προσαρμογή της χώρας μας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τον σχεδιασμό των αναγκαίων μέτρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο “Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα”, ένα δίκτυο που έχει συσταθεί με σκοπό την ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων και την ενδυνάμωση του ρόλου του χρηματοοικονομικού συστήματος στον αγώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και στην κοινή πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, του World Meteorological Organization (WMO) και της UNESCO με τίτλο “Addressing climate change impacts on cultural and natural heritage”, που έχει στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά.

Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η πρώτη κεντρική τράπεζα παγκοσμίως που προσυπέγραψε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), οι οποίες μεταξύ άλλων ενθαρρύνουν τις τράπεζες να κατευθύνουν κεφάλαια σε δράσεις που συνεισφέρουν θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχεδιάζει, λοιπόν, και υλοποιεί δράσεις με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την ορθολογική χρήση των απαραίτητων για τη λειτουργία της πόρων. Προχωρά σε δράσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων της, στην επιλογή περιβαλλοντικά φιλικών προμηθειών, στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού της και στην περιβαλλοντική διαχείριση των εργασιών της.

Τέλος, από το 2019 έχει υιοθετήσει κριτήρια βιώσιμων και υπεύθυνων πρακτικών “SRI” (Sustainable and Responsible Investing) για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων ιδίων διαθεσίμων της και έχει επενδύσει ένα μέρος σε “πράσινα ομόλογα” (green bonds) που έχουν εκδοθεί από κράτη και υπερεθνικούς οργανισμούς, ενώ εντός του 2021 αναμένεται να επενδύσει και σε άλλα προϊόντα, όπως το “green bond fund” (Green BISIP) της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

πηγή: ot.gr