Νέο δ.σ. στην Επίλεκτος

351
image003

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε η Γενική Συνέλευση της Επίλεκτος, που αποφάσισε επίσης τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020 αλλά και νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους – Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Μπιτσικώκος Γρηγόριος του Ευαγγέλου- Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Απόστολος Δοντάς του Ηλία – Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος

Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος

Xρήστος Κήττας του Λάμπρου, μη εκτελεστικό μέλος

Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μέργου Βαρβάρα Παρασκευή του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η Γενική Συνέλευση, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδοτήσεως 12 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 38.080.534 και με δικαιώματα ψήφου 38.080.534 εκπροσωπούντες το 73,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2019– 30.06.2020, καθώς και η από 29.10.2020 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2019 έως 30.06.2020 και η επ’ αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
 2. Εγκρίθηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.07.2019- 30.06.2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2018- 30.06.2019 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
 3. Αποφασίσθηκε με ψήφους 38.080.534 ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας “DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” με τακτικό ελεγκτή την κα Παναγιώτα Κωστάκου και αναπληρωματικό ελεγκτή την κα Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2020 μέχρι 30.06.2021.
 4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 38.080.534 ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή / και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
 5. Εγκρίθηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν για την διανυόμενη χρήση περίπου στο ύψος των προηγούμενων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.
 6. Αποφασίσθηκε με ψήφους 38.080.534 ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.07.2019-30.06.2020.
 7. Κατ΄ άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018 υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.07.2019-30.06.2020 και έγινε αυτή δεκτή δια παροχής της συμβουλευτικής ψήφου των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 %.
 8. Εξελέγησαν με ψήφους 38.080.534 ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία κατ΄ άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, β) Απόστολος Δοντάς του Ηλία, γ) Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη, δ) Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, ε) Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, στ) Κήττας Χρήστος του Λάμπρου ζ) Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου η) Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη θ) Μέργου Βαρβάρα του Γεωργίου.
 9. Αποφασίστηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους κ.κ Σφυρή Αλέξανδρο του Διονυσίου και Μέργου Βαρβάρα του Γεωργίου και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κ. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα, τα οποία διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των εφαρμοστέων διατάξεων του νόμου, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 10. Αποφασίσθηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή αγοράς τρία ευρώ (3 €) και κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 €) ανά μετοχή, στην οποία (τιμή) επιτρέπεται να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες αποκτήσεις, και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 10.03.2023.
 11. Αποφασίσθηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό αυτής.