Κροατία: 12 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις για έργα ηλιακής, γεωθερμικής και θαλάσσιας ενέργειας

252

Η Κροατία εξέδωσε δημόσιες προσκλήσεις για επιδότηση 12 εκατ. ευρώ με στόχο την αύξηση της χρήσης ηλιακής, γεωθερμικής και θαλάσσιας ενέργειας.

Οι τρεις ξεχωριστές δημόσιες προσκλήσεις εκδόθηκαν από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Ταμεία της ΕΕ και οι επιδοτήσεις θα χρηματοδοτηθούν από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021 και θα καλύψουν το 85% του κόστους του έργου.

Η πρώτη δημόσια πρόσκληση, αξίας 7,4 εκατ. ευρώ, υποστηρίζει πιλοτικά έργα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στον τελευταίο όροφο, με στόχο την αύξηση της εγκατεστημένης ικανότητας για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.

Η πρόσκληση με τίτλο Παραγωγή Ενέργειας από τη Θάλασσα, έχει προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ, για την υποστήριξη πιλοτικών έργων και προ-επενδυτικών μελετών για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας θαλασσινού νερού για θέρμανση και ψύξη.

Η τρίτη πρόσκληση υποστηρίζει την ανάπτυξη τεχνικής τεκμηρίωσης για έργα γεωθερμικής ενέργειας. Το διαθέσιμο ποσό είναι 3 εκατ. ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τις τρεις δημόσιες προσκλήσεις είναι η 29η Νοεμβρίου.

Οι προσκλήσεις είναι ανοιχτές σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εμπορικούς ή μη εμπορικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που έχουν συσταθεί ως νομική οντότητα στην Κροατία ή σε οποιοδήποτε από τα κράτη-δωρητές.

πηγή: balkangreenenergynews.com