Κείμενο παρατηρήσεων του Green Tank επί του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

103
screenshot 12

Το Green Tank καταθέτει στον δημόσιο διάλογο τις παρατηρήσεις επί του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι παρατηρήσεις του Green Tank εστιάζουν στην ανάγκη τεκμηρίωσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων ώστε να διασφαλιστεί:

•η συμμόρφωση με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης στους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς στόχους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού κανονισμού.
• η συνεισφορά του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην πράσινη ανάκαμψη και ειδικά στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Ο ισχυρισμός ότι δεσμεύεται ποσοστό 38% των πόρων, δηλαδή μεγαλύτερο ποσοστό από το ελάχιστο (37%) είναι θετικός ωστόσο, αδύναμος, καθώς δεν τεκμηριώνεται.
• η συνδρομή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στις νεώτερες ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Το Εθνικό Σχέδιο πρέπει να σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τον νέο στόχο ευρωπαϊκό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% και τους νέους στόχους για τη προστασία αλλά και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, με ορίζοντα το 2030.
• η οριζόντια ενσωμάτωση της υποστήριξης της πράσινης μετάβασης. Από το Σχέδιο προκύπτει ότι δεν επιχειρείται ο πράσινος μετασχηματισμός των τομέων της οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός, ο αγροδιατροφικός τομέας και οι υποδομές και έτσι αφαιρείται η δυνατότητα από σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας να συμβάλλουν στην πράσινη ανάκαμψη της χώρας.
• η συνεκτικότητα και η συμπληρωματικότητα με άλλα εθνικά τομεακά ή περιφερειακά προγράμματα χρηματοδότησης.

Διαβάστε αναλυτικότερα εδώ.