Διευκολύνσεις στην αδειοδότηση των ΑΠΕ

100
renewable 1989416 1920

Παρουσιάστηκε η ολοκληρωμένη πρόταση του υπ. Ενέργειας στους φορείς του κλάδου, σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης των ΑΠΕ, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αδειοδότησης ΑΠΕ.

Μερικές από τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις είναι οι εξής:

– Ο περιορισμός των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις αιτήσεις για οριστική προσφορά σύνδεσης και άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

-Η εγγυητική επιστολή κατά την αίτηση για οριστική προσφορά σύνδεσης να καταβάλλεται νωρίτερα από τον ισχύοντα σήμερα χρόνο

-Η ίδρυση one stop shop, δηλαδή σημείου επαφής για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και να γίνει πλήρως ψηφιακή η αδειοδοτική διαδικασία

-Ο συνδυασμός του πλαισίου αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ με μονάδες αποθήκευσης ενέργειας

-Η απαίτηση πλέον κοινής κοιποίησης για τη σύνδεση μικρών σταθμών ΑΠΕ στο δίκτυο ηλεκτρικης ενέργειας

-Η άμεση επίλυση δασικών θεμάτων των επενδυτών

-Η δημιουργία της δυνατότητας, ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για τις αιτούμενες επενδύσεις να γίνεται από ανεξάρτητο δικηγόρο

Οι προτάσεις έχουν δοθεί στους φορείς του κλάδου, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους και στη συνέχεια μετά τη τελικη επεξεργασία θα καταρτιστεί το σχέδιο νόμου.

πηγή: energyin.gr