ΔΕΔΔΗΕ: Αύξηση κονδυλίων για ζημιές από φυσικές καταστροφές και συνδέσεις ΑΠΕ

90

Την αύξηση ως και 15% του συμβατικού τιμήματος των συμβάσεων των τρεχουσών εργολαβιών για έργα στα δίκτυα διανομής στις διάφορες περιοχές της χώρας ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η αύξηση κρίθηκε απαραίτητη για να καλυφθούν δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αντιμετώπιση και αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών δικτύων λόγω γεγονότων και περιστάσεων με προφανή αδυναμία πρόβλεψης, όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε ζητήματα που σχετίζονται με την αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών στο δίκτυο εξαιτίας φυσικών καταστροφών αλλά και ιδιαίτερα αυξημένου όγκου έργων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ λόγω μεταβολών στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Η προαναφερθείσα αύξηση έως και 15% θα δίνεται πέραν του ήδη προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης (50%).

Η επιπλέον αυτή αύξηση θα εγκρίνεται κατά περίπτωση, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Η εργολαβία να έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο του δικαιώματος προαίρεσης 50% πριν την εγκατάσταση του νέου αναδόχου.

β) Η αύξηση θα είναι ισόποση με τις δαπάνες εργολαβικών για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών του Δικτύου λόγω περιστάσεων με προφανή αδυναμία πρόβλεψης, ιδιαίτερα δε αυτών που σχετίζονται με την αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών στο δίκτυο εξαιτίας φυσικών καταστροφών αλλά και ιδιαίτερα αυξημένου όγκου έργων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ λόγω μεταβολών στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

πηγή: energypress.gr