Πρωτοχρονιάτικος «μποναμάς» για τη ΔΕΗ, με προκαταβολή ύψους 590.500.000 ευρώ έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της χρήσης έτους 2021 φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση, την οποία υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, και ο αναπληρωτής υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης, αφορά προκαταβολή για τη δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους μεταβιβάζονται πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αυτοτελών πόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

Η πρώτη δόση ύψους 200 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί έως την 31/12/2020 και η δεύτερη δόση ύψους 390.500.000 θα καταβληθεί έως την 28/02/2021.

Το ποσό της χρηματικής προκαταβολής προσδιορίστηκε με βάση το ύψος της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προηγούμενου έτους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως βεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΗ ΑΕ, μειωμένο κατά το ποσό της έκπτωσης που αναλογεί στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Να σημειωθεί πως η ΔΕΗ χορηγεί στο Ελληνικό Δημόσιο εκπτώσεις έναντι της ως άνω χρηματικής προκαταβολής. Οι εκπτώσεις υπολογίζονται επί της αξίας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν οι φορείς μη συνυπολογιζόμενης της αξίας χρέωσης CO2, σε ποσοστό περίπου 15% (2% έκπτωση προπληρωμής, 5% έκπτωση συνέπειας και 8% έκπτωση όγκου).

Οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδίδονται εντός της χρήσης έτους 2021 θα αποστέλλονται από τη ΔΕΗ στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ενσωματωμένη την έκπτωση επί της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, σε περίπτωση που φορέας της γενικής κυβέρνησης αλλάξει προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ ΑΕ υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα το ανάλογο ποσό της προκαταβολής.

Τέλος, η ΔΕΗ υποχρεούται στο τέλος κάθε μήνα να αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και να κοινοποιεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων για τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς τους ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο θα εμφανίζονται ανά εποπτεύον υπουργείο αναλυτικά οι υπόχρεοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν εξόφλησαν τους λογαριασμούς τους έκδοσης 2021 εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους.