Σε ιδιώτες οι αξιολογήσεις των περιβαλλοντικών μελετών για επενδύσεις

244

Και ιδιώτες αξιολογητές αναμένεται να εμπλέξει η κυβέρνηση στις διαδικασίες των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων προκειμένου να συρρικνώσει τα χρονοδιαγράμματα για την έναρξη επενδύσεων.

Ειδικότερα, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που ετέθη χθες σε δημόσια διαβούλευση, θα μπορεί, είτε κατά την έναρξη είτε σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να αναθέσει σε πιστοποιημένο αξιολογητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) τη διεκπεραίωση ορισμένων ή όλων των σταδίων της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Ειδικότερα, οι αξιολογητές θα μπορούν να διενεργούν τον έλεγχο πληρότητας, να αποστέλλουν προς γνωμοδότηση τη ΜΠΕ στους αρμόδιους δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες, να την αναρτούν στη δημόσια διαβούλευση, να παραλαμβάνουν τις γνωμοδοτήσεις και τις απόψεις από τη δημόσια διαβούλευση, να αξιολογούν ποιες από τις γνωμοδοτήσεις που τυχόν δεν υπεβλήθησαν ήταν ουσιώδεις και ομοίως να αξιολογούν τις τυχόν αρνητικές γνωμοδοτήσεις, να αιτούνται τη σύγκλιση των αρμοδίων Συμβουλίων, να αξιολογούν την ΜΠΕ και τις γνωμοδοτήσεις και να υποβάλουν Σχέδιο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών όρων σε μία Απόφαση.

Το Σχέδιο του αξιολογητή θα εγκρίνεται, με ή χωρίς τροποποιήσεις (ή, κατά περίπτωση, θα απορρίπτεται) από την αρμόδια αρχή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής ή σε περίπτωση απόρριψης του Σχεδίου, η αρμοδιότητα θα μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλου αρμόδιου υπουργείου, για την έκδοση της ενιαίας άδειας, για την έκδοση απόφασης ή απόρριψη απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Στους πιστοποιημένους αξιολογητές ΜΠΕ μπορεί να ανατίθεται η διεκπεραίωση και της διαδικασίας τροποποίησης της Απόφασης Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων.

Επίσης, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, εντός εξαμήνου  από την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού (αντικαθιστά την άδεια παραγωγής) ο επενδυτής θα πρέπει να καταθέσει αίτηση για χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Για έργα σε περιοχές Natura, δίνεται χρονικό περιθώριο ενός έτους.  Εντός 36 μηνών θα πρέπει να έχει γίνει αποδεκτή η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για το έργο, διαφορετικά θα παύει αυτοδίκαια. Ο επενδυτής θα μπορεί να αιτείται 12μηνης παράτασης, με την καταβολή μηνιαίου τέλους δέσμευσης.

Ακόμη  προβλέπεται μείωση του εφάπαξ τέλους υποβολής αίτησης για Βεβαίωση. To εφάπαξ τέλος υπολογίζεται βάσει αξίας 60 €/MW. Η ανώτατη αξία του εφάπαξ τέλους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 12.000 ευρώ. Το τέλος διακράτησης καταργείται αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου του 2020 και αντικαθίσταται από εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης. Για τη χορήγηση αρχικής Βεβαίωσης, το ύψος του τέλους ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος της αίτησης σε μεγαβάτ (ΜW) ως εξής:

  • 3000 ευρώ/ ΜW για το τμήμα της ισχύος έως και 1MW,
  • 2500 ευρώ/ΜW για το τμήμα της ισχύος από 1 έως και 10 MW,
  • 2000 ευρώ/ ΜW για το τμήμα της ισχύος από 10 έως και 50MW
  • 1500 ευρώ/ ΜW για το τμήμα της ισχύος από 50 έως και 100 MW
  • 1000 ευρώ/ΜW για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100 MW.

Η υποβολή των αιτήσεων για Βεβαίωση Παραγωγού θα γίνεται σε τρεις κύκλους, Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο. Η έκδοση της Βεβαίωσης για αιολικά, φωτοβολταϊκά και μικρά υδροηλεκτρικά θα γίνεται το αργότερο εντός 40 ημερών και για ειδικά έργα (υβριδικοί σταθμοί, γεωθερμικές και ηλιοθερμικές μονάδες, υπεράκτια αιολικά πάρκα) εντός 50 ημερών. Εάν μια αίτηση απορριφθεί, ο επενδυτής διατηρεί το δικαίωμα για αίτημα αναθεώρησης.

Επίσης, απλουστεύονται οι διαδικασίες για την τροποποίηση της βεβαίωσης, εάν οι αλλαγές δεν μεταβάλλουν πάνω από 10% την ισχύ του έργου, ή δεν αφορούν σημαντικές μεταβολές της μετοχικής σύνθεσης του επενδυτικού σχήματος.

Πηγή: insider.gr