ΡΑΕ: “Πράσινο φως” στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών

436

Η ΡΑΕ προχώρησε με απόφασή της στην έγκριση του σχεδίου «Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών» που υπέβαλε η «∆ΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» προς έγκριση. 

Ειδικότερα σύµφωνα µε το υποβληθέν Σχέδιο Σύµβασης, η «∆ΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες στην «∆ΕΠΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Α.Ε.»:   

• Συνεργασία µε τους οικονοµικούς (PricewaterhouseCoopers Business Solutions Α.Ε.), νοµικούς (δικηγορική εταιρεία «Λαµπαδάριος & 3 Συνεργάτες») και τεχνικούς (Hill International N.V. και C&M Engineering S.A.) εξωτερικούς συµβούλους καθώς και την Αρχειοθήκη (πάροχο υπηρεσιών VDR), οι οποίοι παρέχουν στην Εταιρεία, βάσει των σχετικών συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε αυτήν, υπηρεσίες σχετικά µε το Έργο και έχουν αναλάβει µεταξύ άλλων τη σύνταξη των αναφορών δέουσας επιµέλειας (Vendor’s Due Diligence Reports (“VDDRs”)) για χρηµατοοικονοµικά, νοµικά, φορολογικά και τεχνικά ζητήµατα, 

• Υποστήριξη στη διαδικασία ολοκλήρωσης των VDDRs που ετοιµάζουν αντίστοιχα οι ανωτέρω οικονοµικοί σύµβουλοι, 

• Υποστήριξη αναφορικά µε θέµατα του εικονικού δωµατίου δεδοµένων (virtual Data Room («VDR»)) της Εταιρείας, την παρακολούθηση της πορείας του ‘Έργου και τις σχετικές ενηµερώσεις, 

• Παραγωγή των απαραίτητων σχετικών µε την πορεία και τα θέµατα του Έργου αναφορών, 

• Συνεργασία µε τους µετόχους της Εταιρείας και τους συµβούλους τους επί των σχετικών µε το Έργο θεµάτων και 

• Υποστήριξη σε κάθε ζήτηµα που θα ανακύψει στο πλαίσιο και σε σχέση µε το ‘Έργο συµπεριλαµβανόµενης τυχόν άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένης συναλλαγής και θα απαιτεί τη συνδροµή του Παρόχου Υπηρεσιών κατά τα ανωτέρω.   

H διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από 30.04.2020 µέχρι τις 30.11.2020. 

 Άνοιξε το VDR για τη ΔΕΠΑ Υποδομών 

Εν τω μεταξύ, στην εικονική βάση δεδομένων της ΔΕΠΑ Υποδομών μπορούν να μπουν πλέον τα έξι επενδυτικά σχήματα τα οποία και θα ανταγωνιστούν στην δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού. 

Η τσεχική EPH, η ιταλική Italgas, τα επενδυτικά αυστραλιανά funds First State Investments και Macquarie, το αμερικανικό KKR καθώς και η κινεζική Sino-CEEF & Shanghai Dazhong Public Utilities, μπορούν εδώ και μερικές ημέρες να αντλούν όποια πληροφορία χρειάζονται μέσω του Virtual DataRoom, όπου και έχουν αναρτηθεί όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες. 

Αντίστοιχη δυνατότητα θα έχουν τις αμέσως επόμενες ημέρες οι επτά υποψήφιοι μνηστήρες για την ΔΕΠΑ Εμπορίας, δηλαδή οι κοινοπραξίες Motor Oil Hellas-ΔΕΗ και ΕΛΠΕ-Edison, η Mytilineos, η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ο όμιλος Κοπελούζου, η ολλανδική Shell και η MET Group με έδρα την Ελβετία. 

Σύμφωνα με την επιλεγείσα διαδικασία, για λόγους που σχετίζονται με την διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αγορά, η άντληση στοιχείων για την ΔΕΠΑ Εμπορίας θα γίνει σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη, που αφορά τα “μη ευαίσθητα δεδομένα”, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη. Στην δεύτερη, που αφορά τα “ευαίσθητα δεδομένα”, πρόσβαση θα έχουν μόνο οι σύμβουλοι και όχι οι ενδιαφερόμενοι, ενώ στην τρίτη φάση, που αφορά τα απόρρητα στοιχεία, η διάθεση αυτών θα γίνει υπό όρους και με απαιτούμενη την φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων.