Μυτιληναίος: Στα €144,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη, αύξηση 47,8% στον κύκλο εργασιών

127

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2019.

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται στο 0,36 ευρώ ανά μετοχή.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 47,8% στα €2.256,1 εκατ. έναντι €1.526,5 εκατ. το 2018, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης του τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

Το EBITDA αυξήθηκε κατά 10,4% στα €313,2 εκατ. έναντι €283,6 εκατ. το 2018, το οποίο οφείλεται στην αυξημένη απόδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, τη διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας του Τομέα Μεταλλουργίας, παρά το περιβάλλον χαμηλών τιμών, όπως επίσης και της θετικής συνεισφοράς του νέου Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), ο οποίος το 2019 αποτελούσε μέρος του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών.

Πιο συγκεκριμένα, το 2019 ήταν μια μεταβατική χρονιά για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου λόγω της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης της Ελλάδας, με το Φυσικό Αέριο να προσπερνά για πρώτη φορά τον λιγνίτη στο μείγμα καυσίμου, γεγονός που ευνόησε την Εταιρεία λόγω της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά Φυσικού Αερίου. Στη Μεταλλουργία, παρά τα χαμηλά επίπεδα των τιμών, η Εταιρεία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι παράγει με χαμηλό κόστος, παράλληλα με την αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων, για να διατηρήσει την κερδοφορία της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Επίσης, στον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών το 2019 σηματοδοτεί την πρώτη χρονιά όπου η κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων κατέστη σημαντικός παράγοντας συνεισφοράς στα έσοδα και στην κερδοφορία.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση 2,6% στα €144,9 εκατ. έναντι €141,2 το 2018, επηρεασμένα αρνητικά από την αύξηση του κόστους αποσβέσεων και λόγω της εφαρμογής του IFRS 16.

Η αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, οδήγησε στη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ταμειακών ροών που ανήλθαν στα €244,4 εκατ. έναντι €162,0 εκατ. το 2018. Αντίστοιχα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε €122,4 εκατ. από €115,0 εκατ. το 2018, παρά την αύξηση των καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) που ανήλθαν σε €122,0 έναντι €46,6 εκατ. το 2018 με επενδύσεις, που αφορούν στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην έναρξη κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (“CCGT”) καθώς και την απόκτηση της εταιρείας ανακύκλωσης αλουμινίου, ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε €421 εκατ. έναντι €443 εκατ. στο τέλος του 2018, ενώ η επιτυχής έκδοση ομολόγου ύψους €500 εκατ. και πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 2,5%, τον Νοέμβριο του 2019, επέτρεψε στην Εταιρεία να μειώσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησής της, εξασφαλίζοντάς της σημαντική ρευστότητα

Ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών €594,9 εκατ., ο οποίος αντιπροσωπεύει το 26,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, συγκρινόμενος με τα €550,8 εκατ. το 2018.

Το 2019 ήταν ακόμα ένα έτος ισχυρών επιδόσεων για τον συγκεκριμένο Τομέα. Η παραγωγή Αλουμίνας ανήλθε σε 820 ktons, ενώ η παραγωγή Αλουμινίου, ενδυναμώθηκε από την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. τον Μάιο του 2019 και αυξήθηκε κατά 11% στους 207 ktons. Επιπλέον, για πρώτη φορά το 2019 παρήχθησαν 25 χιλ. τόνοι ανακυκλωμένου αλουμινίου, εκ των οποίων οι 20 χιλ. τόνοι προέρχονται αναλογικά από την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., ενώ μια μικρότερη ποσότητα μέσω επενδύσεων που έγιναν στο χυτήριο της εγκατάστασης για την ενίσχυση της παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί το πλεονέκτημα της παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου καθώς απαιτείται μόνο το 5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου, συνεισφέροντας τα μέγιστα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το EBITDA το 2019 για τον τομέα της Μεταλλουργίας ανήλθε σε €161,7 εκατ. έναντι €162,5 εκατ. το 2018. Η απόδοση αυτή επιτεύχθηκε σε ένα περιβάλλον σημαντικά χαμηλότερων τιμών Αλουμίνας και Αλουμινίου ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Πιο συγκεκριμένα, η πτωτική τάση των τιμών Αλουμινίου η οποία ξεκίνησε στα μέσα του 2018 και συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του 2019, οδήγησε τη μέση τιμή του Αλουμινίου (3M LME) στα $1.810 ανά τόνο το 2019, που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Παρομοίως, ο δείκτης API της Αλουμίνας, μετά από τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών του 2018, λόγω μιας σειράς διεθνών εξελίξεων που περιόρισαν τη διαθεσιμότητα Αλουμίνας στις αγορές, υποχώρησε περίπου κατά 30% το 2019.

Παρά τις δυσκολίες της αγοράς, η MYTILINEOS κατάφερε να δημιουργήσει ισχυρή κερδοφορία και υψηλά λειτουργικά περιθώρια, βασιζόμενη στο πλήρως καθετοποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο, τον αυστηρό έλεγχο κόστους και τη συνετή διαχείριση κινδύνου.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίoς ανέφερε:

«Το 2019 ήταν ακόμα μια χρονιά ανάπτυξης για την εταιρεία, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά για πρώτη φορά το ορόσημο των €2.0 δισ. Η αύξηση κατά 50% στον κύκλο εργασιών αποδεικνύει την ικανότητά μας να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε παρά τις δυσκολίες στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ποιότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, το οποίο σταθερά μας παρέχει τη δυνατότητα να παράγουμε σημαντικές ταμειακές ροές σε όλες τις φάσεις του Οικονομικού Κύκλου. Επιπρόσθετα, η επιτυχία της έκδοσης του πρώτου ευρωπαϊκού ομολόγου αποδεικνύει την ελκυστικότητα του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα».

Προοπτικές για το 2020

Η εμφάνιση του COVID-19 αρχικά στην Κίνα και στη συνέχεια η εξάπλωσή του σε όλο τον κόσμο με επίκεντρο αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα αβέβαιο περιβάλλον, επιδεινώνοντας σημαντικά τις προοπτικές της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς, η MYTILINEOS προχωρά έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της.

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας COVID-19, η Εταιρεία επανεξετάζει το επενδυτικό της πλάνο, όπου κρίνεται σκόπιμο, ώστε να διατηρήσει την ισχυρή οικονομική της θέση.

H MYTILINEOS διαθέτει σήμερα έναν ισχυρό ισολογισμό με χαμηλό συντελεστή μόχλευσης και συνολική διαθέσιμη ρευστότητα που υπερβαίνει το 1 δισ. €, χωρίς σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων μέχρι και τα μέσα του 2022. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν σημαντική προστασία και ευελιξία σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Εξάλλου, η διοίκηση της Εταιρείας έχει κατορθώσει να αντιμετωπίσει με επιτυχία σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία έτη, ανάμεσα στις οποίες η διεθνής αλλά και η ελληνική κρίση.